Tag: พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

admin April 7, 2020

จากเรื่องราวพุทธประวัติของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาบุรุษ ผู้ค้นพบความลับของจักรวาล ถูกพรีเซ็นท์มาลงหน้าจอสู่สายตาคนประเทศไทยทั่วประเทศอีกรอบ ด้วยโปรดักชั่นอันยิ่งใหญ่ ทุ่มทุนสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท ก็เลยทำให้ส่วนประกอบของทุกฉากยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยม โดยผู้ผลิตเป็น มหาเศรษฐีคนอินเดีย Dr. B.K. Modi ที่มีความเชื่อถืออย่างแรงกล้าต่อศาสนาพุทธมาตั้งแต่อายุ 24 ปี ได้กระทำการสะสมรวมทั้งค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวพุทธประวัติจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายประเทศกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเกิดเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ฉาก ทำเลที่ตั้งของกรุงกบิลพัสดุ์ ลักษณะนิสัยของนักแสดง […]

Read More